fanpage ช่างแต่งหน้ารับปริญญา

ติดต่อ(จองคิว)

สนใจแต่งหน้าทำผม ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ดังนี้

แฟนเพจ :: www.facebook.com/makeupuplook

เว็บไซต์ :: www.ช่างแต่งหน้ารับปริญญา.com

 

การจองคิวช่างแต่งหน้าทำผม

ลูกค้าที่สนใจแต่งหน้าทำผมในทุกโอกาส ให้สอบถามผ่านทางแฟนเพจเพื่อเช็คคิวว่าง หลังจากนั้นหากมีคิวว่าง ส้มจะแจ้งเลขบัญชีเพื่อให้ลูกค้าโอนเงินมัดจำเพื่อจองคิวไว้ตามที่ตกลงกัน

ส้มจะโทรคอนเฟิร์มลูกค้า1วันก่อนไปแต่งหน้าทำผมในวันที่นัดหมายไว้

**เงินมัดจำ เป็นการจ่ายเพื่อจองคิวตามวันเวลาที่ตกลงกันไว้ ในกรณีที่มีปัญหาที่เกิดจากลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ส้มขอยึดเงินมัดจำไว้ตามระบบสากล เนื่องจากเมื่อลูกค้าโอนเงินมัดจำแล้ว ส้มจะจองคิวนั้นไว้ และปฎิเสธคิวลูกค้าท่านอื่นที่มาทีหลัง ทำให้ส้มเสียโอกาสในการรับงานด้วยเช่นกัน ดังนั้นขอให้ทำการเช็คคิวและตกลงวันที่มาแต่งให้เรียบร้อยก่อนทำการโอนเงินมัดจำนะคะ**

 

fanpage ช่างแต่งหน้ารับปริญญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>